💼 זה הזמן להגן על תיק ההשקעות שלך עם מניות שנבחרו באמצעות AI של InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

הריבית הגבוהה ואי הוודאות הפוליטית תומכים בהמשך ירידת מחירי הדיור

התפרסם 19.09.2023, 09:39
USD/ILS
-

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי |

| עיקרי הדברים:

לאחר סדרת הפתעות כלפי מטה, מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע כלפי מעלה בעלייה של 0.5%, תוך עלייה בקצב השנתי מ-3.3% ל-4.1%. תמהיל המדד באוגוסט שיקף מפנה חד באינפלציית הסחירים מקצב שנתי של 0.6% ביולי ל-3.3% באוגוסט. 

עלייה זו נבעה בעיקר מאפקט בסיס, אך היא נתמכה גם בעלייה חודשית גבוהה יחסית של כ-0.5% ביולי במדד הסחירים, כאשר אינפלציית הבלתי סחירים אמנם התמתנה, אך ממשיכה להתאפין בקצבים גבוהים של כ-5%-4.5%. 

במבט קדימה, אנו מצפים לעלייה של 3.1% באינפלציה בשנה הקרובה. תחזית  זו נשענת על שילוב של ההשפעות משוק העבודה ההדוק, הפיחות בשקל ומיצוי הירידה באינפלציית הסחורות, וזאת לעומת השפעות ממתנות של ההאטה הצפויה בפעילות במהלך 2024.

אמנם מדד אוגוסט לכשעצמו לא יוביל בהכרח להעלאת הריבית, אך במידה והאינפלציה תעלה בהתאם להערכתנו בחודשים הקרובים כך שהיא תישאר בקצב שנתי של מעל ל- 4%, החשש מפני תמסורת גבוהה יותר מזו שנצפתה עד כה משער החליפין אל האינפלציה יחד עם העלייה המהירה בשכר, מגבירים מאוד את ההסתברות להעלאת ריבית ל-5% באחת משתי ההחלטות הבאות עד לסוף השנה.

| על רקע הפיחות בשקל, בלימת הירידה באינפלציית הסחורות מעלה את סיכון האינפלציה והריבית

לאחר סדרת הפתעות כלפי מטה, מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע כלפי מעלה בעלייה של 0.5%, לעומת הערכות הקונצנזוס לעלייה של 0.4%-0.3%. מעבר לעלייה הגבוהה מהצפי, אפקט הבסיס משך כצפוי את הקצב השנתי כלפי מעלה, מ-3.3% ביולי ל-4.1% באוגוסט. 

המדד ללא אנרגיה פירות וירקות, ומדד זה ללא מעורבות הממשלה, המהווים אינדיקציה לאינפלציה הבסיסית, עלו באוגוסט אף הם בכ-0.5%, תוך עלייה בקצב השנתי מ-3.8%-3.6% ל-4.1%-3.9%.

תמהיל המדד באוגוסט שיקף מפנה חד באינפלציית הסחירים מקצב שנתי של 0.6% ביולי ל-3.3% באוגוסט. עלייה זו נבעה בעיקר מאפקט בסיס, אך היא נתמכה גם בעלייה חודשית גבוהה יחסית של כ-0.5% ביולי (בעיקר בהובלת רכיב הנסיעות לחו"ל).

אינפלציית הבלתי סחירים עלתה בשיעור של 0.4%, והקצב השנתי אמנם המתמתן, אך ממשיך להתאפיין בקצבים גבוהים יחסית עם עלייה של 4.6% בשנה האחרונה.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על המדד באוגוסט היו עליות עונתית בסעיפי ההבראה ונופש בארץ ובחו"ל ובסעיף הדיור. לעומת זאת, נמשכה מגמת הירידה במחירי ההלבשה וההנעלה (ירידה של כ-10% בשנה האחרונה, למרות הפיחות החד בשקל). 

בסעיף המזון נרשמה ירידה קלה של 0.2%, כך שקצב העלייה השנתי התמתן ל-4.2%, כך שלמעשה למרות ההכרזות על העלאות מחירים משמעותיות לפני מספר חודשים, אלו לא באו לידי ביטוי לאורך החודשים האחרונים, ומעניין יהיה לראות האם אכן תהיה התאמה נוספת כלפי מעלה במחירים לאחר עונת החגים.

העלייה בסעיף הדיור באוגוסט בשיעור של 0.7%, שיקפה עלייה בשיעור זהה בסעיף שכר הדירה. סעיף מחירי הדירות בבעלות עלה בשיעור מעט גבוה יותר של 0.8%, תוך התמתנות קלה בקצב השנתי מ-6.2% במדד הקודם ל-6.1%. 

עם זאת, בדומה למדד הקודם, גם באוגוסט עלייה זו שיקפה שונות גבוהה בין דיירים המחדשים חוזה (עלייה של 3.8%) לעומת דירות עם שוכרים חדשים בהם הקצב בחודשים האחרונים גבוה יותר והגיע במדד זה ל-8.4%.

קצב העלייה הגבוה בשכר הדירה והקצב הגבוה של העלייה בחוזים החדשים תומך בהמשך עלייה בקצבים גבוהים יחסית  (סביב אלו הנוכחיים של כ-6%) גם בחודשים הבאים.

האומדן למחירי הדירות הצביע על ירידה של 0.2% ביוני-יולי וירידה של כ-1.3% ב-4 החודשים האחרונים. הירידה נתמכה באומדן לירידה חודשית של 0.8% במחירי הדירות החדשות (ירידה של 0.4% בניכוי עיסקאות בתמיכה ממשלתית), שירדו מהשיא בכ-3.3%. 

להערכתנו, סביבת הריביות הגבוהה ואי הודאות הפוליטית צפויים להמשיך ולהקרין שליליה על הפעילות בענף הנדל"ן ולתמוך בהמשך ירידה בפעילות ובמחירים.

במבט קדימה, אנו מצפים לעלייה של 3.1% באינפלציה בשנה הקרובה. תחזית  זו נשענת על שילוב של ההשפעות משוק העבודה ההדוק, הפיחות בשקל ומיצוי הירידה באינפלציית הסחורות, וזאת לעומת השפעות ממתנות של ההאטה הצפויה בפעילות במהלך 2024. 

הסיכון לתחזית לחודשים הקרובים נוטה כלפי מעלה בעיקר על רקע הפיחות בשקל, שבמונחי סל מתבסס ברמות הגבוהות בכ-10% מהרמה הממוצעת בה התבסס לאורך 2022, והן בהתחשב בעליית השכר, שהמשיך להאיץ ברבעון השני עם עלייה רוחבית בקצבים גבוהים של למעלה מ-6% בשכר הממוצע. 

עם זאת, במבט לשנה הקרובה להערכתנו סיכון האינפלציה מאוזן יותר מתוך ציפיה להאטה כתוצאה משפעה בפיגור של העלאות הריבית ועל רקע השלכות השליליות הצפויות על האמון העיסקי והצרכני, ומכאן גם על הפעילות, הנובעות מתוכניות החקיקה של הממשלה. 

העלייה במדד אוגוסט הייתה בהתאם להערכתנו וכך גם מרבית תמהיל המדד. עם זאת, עוצמת העלייה בנסיעות לחו"ל הפתיעה כלפי מעלה, ונראה כי מעבר להשפעות הפיחות, הגורם העונתי שהיה מתון יחסית ביולי, זז לאוגוסט. 

כמו כן, ניתן לראות סימנים ראשונים לבלימת הירידה באינפלציית הסחורות, בין היתר, בתרומת היחלשות השקל. ככל שמגמה זו תימשך, ויש לכך סימנים גם בעולם, הירידה בסביבת האינפלציה לעבר היעד תיבלם ותדרוש את המשך הריסון המוניטרי. 

שכן, ברקע אינפלציית השירותים אמנם התמתנה מרמות השיא, אך היא עדיין גבוה ודביקה ונעה סביב רמות של 5%-4.5%. 

לפיכך, אמנם מדד אוגוסט לכשעצמו לא יוביל בהכרח להעלאת הריבית, אך במידה והאינפלציה תעלה בהתאם להערכתנו בחודשים הקרובים כך שהיא תישאר בקצב שנתי של מעל ל- 4%, החשש מפני תמסורת גבוהה יותר מזו שנצפתה עד כה משער החליפין אל האינפלציה יחד עם העלייה המהירה בשכר, מגבירים מאוד את ההסתברות להעלאת ריבית ל-5% באחת משתי ההחלטות הבאות עד לסוף השנה.

לכותבי המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעלי רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותבי המאמר הינם בעלי עניין אישי בנושאיו הנובע מאחזקותיהם בניירות הערך הנזכרים בסקירה או מקיומם של קשרים עסקיים עם החברות המוזכרות. יובהר, כי אין באמור בסקירה כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ