מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

בורסת ת"א מסכמת רבעון עם הכנסות שיא ומשיקה רפורמה במדדי האג"ח

מניות 25.05.2022 12:21
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Koby Cantor, Tel Aviv Stock Exchange PR

| פולי טל, Investing.com |

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE:TASE) פרסמה ביום שלישי לאחר סיום המסחר את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2022, אותו היא מסכמת עם גידול של 25% בהכנסות ושל כ-50% ברווח וב– EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרבעון הראשון של השנה התאפיין בתנודתיות גבוהה ובחוסר וודאות בשווקים שהובילו למחזורי מסחר גבוהים בכ-38% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2021 במניות, על רקע תקיפת אוקראינה, החשש מאינפלציה והעלאות הריבית שהחלה בארה"ב, אירופה וגם בישראל.

ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על כ- 97.7 מיליון שקל לעומת הכנסות ברבעון המקביל של כ- 78.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ- 25%.

צמיחה נרשמה בכל סעיפי הפעילות, לרבות גידול בשיעור של כ- 16% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה, שהסתכמו בסך של כ- 39.4 מיליון שקל, שנובע בעיקר מעלייה במחזורי המסחר במניות לעומת הרבעון המקביל אשתקד וכן גידול של 2 ימי מסחר בין הרבעונים.

גידול נוסף בשיעור של כ- 51% בהכנסות דמי רישום ואגרות שעמדו על סך של כ- 24.8 מיליון שקל נבע בין היתר מעדכון תקופת ההכרה בהכנסות מדמי רישום וגידול בשיעור של כ- 15% בהכנסות משירותי המסלקה שעמדו על 17.4 מיליון שקל.

העלויות ברבעון הסתכמו בכ- 73.4 מיליון שקל לעומת כ- 65.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 12%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מעלייה בהוצאות שיווק, כתוצאה מעיתוי ביצוע קמפיינים ועלייה בהוצאות בגין הטבות לעובדים, כתוצאה מעדכוני שכר והפרשות למענקים.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-5.2 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון, נטו ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 0.1 מיליון שקל.

המעבר להוצאות מימון ברבעון נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 2.45% על השקעות החברה באיגרות חוב של ממשלת ישראל המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 0.02% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הרבעוני עמד על כ- 14.7 מיליון שקל לעומת כ- 9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ- 52%. הגידול ברווח נבע מעלייה בהכנסות אשר קוזזה בחלקה מהגידול בהוצאות ומהמעבר להוצאות מימון.

ה- EBITDA המתואם הגיע לכ- 36.8 מיליון שקל לעומת כ- 24.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-50%. הרווח המתואם ברבעון הראשון הסתכם ב כ- 14.9 מיליון שקל לעומת סך של כ- 9.9 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול בשיעור של כ-50%. הגידול נובע מעלייה בהכנסות בשיעור של כ- 25% כתוצאה מגידול בפעילות ומשינוי אומדן ההכרה בהכנסה מדמי רישום בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 12% בעיקר בעלויות שיווק והטבות לעובדים וממעבר להוצאות מימון כתוצאה מתשואה שלילית על השקעות החברה בנכסים פיננסים המוחזקים למסחר.

ההון העצמי של הבורסה בסיום הרבעון עמד על כ- 669.5 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-1% בהשוואה להון העצמי בסוף שנת 2021.

לצד הגידול במחזורי המסחר, חלה התמתנות במספר ההנפקות הראשוניות, בדומה לירידה שחלה גם בבורסות אחרות, עם 8 הנפקות ברבעון הראשון של השנה. במקביל נרשמו גיוסים ערים בשוק המניות, בהיקף של כ-7.5 מיליארד שקל, קרוב ל- 30% מסך הגיוסים בכל שנת 2021, מתוכם גיוסים בסך של כ-1.4 מיליארד שקל על ידי 8 מנפיקות חדשות, 3 מהן בשווי של למעלה ממיליארד שקל.

גם בשוק איגרות החוב היו גיוסים ערים מהציבור בסך של כ- 24 מיליארד שקל, כ- 31% מסך הגיוסים בשנת 2021.

הגידול בסכומי הכסף הזר שנכנס לבורסה נמשך ברבעון הראשון, והיה בהיקף של כ- 3 מיליארד שקל נטו במניות, בהמשך לרכישות של כ- 13 מיליארד שקל נטו במהלך שנת 2021.

הבורסה המשיכה לפעול להסרת חסמים למסחר, להגדלת המעורבות של הציבור הרחב ולהנגשת מידע. בתחילת מרץ 2022 הוקטן גודל הפקודה המינימלית במסחר ל- 500 שקל, ומאז ההפחתה נרשמה קפיצה משמעותית במספר הפקודות הקטנות במניות מדד ת"א-35, עם גידול חד של פי 7 – מכ- 10,000 פקודות ביום לכ- 71,000 פקודות ביום.

בהמשך להודעת הבורסה בחודש מרץ על כוונתה לגבש תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 100 מיליון שקל ולתקופה של עד שנתיים, דירקטוריון הבורסה אישר תוכנית רכישה ראשונה בהיקף של עד 36 מיליון שקל לתקופה של כחצי שנה. לאור זאת, בתוכנית שאושרה נכללות מגבלות שונות הנוגעות להיקף הרכישות היומי ומחירי הרכישות במסגרתה, יבוצעו בהתאם לכך. הרכישה העצמית תתבצע על ידי ברוקר חיצוני, שאינו קשור לחברה.

בנוסף לפרסום הדוחות, מעדכנת הבורסה ביום רביעי על אישור הכללים לרפורמה במדדי איגרות החוב הנסחרים בבורסה בתל אביב, והם ייכנסו לתוקף ב-30 ביוני, 2022. במסגרת הרפורמה חישוב מדדי האג"ח ימוכנו ויעודכנו אחת לחודש, מהלך שיאפשר שדרוג בניהול המדדים, הוספת אלמנטים כדוגמת פקטור מגבלת משקל לנייר ולמנפיק, צירוף סדרות חדשות למדדים מידי חודש, הפחתה הדרגתית של משקל סדרה לקראת סיום חייה, ופיתוח מדדי אג"ח חדשים ומורכבים יותר.

שמם של מדדי איגרות החוב הממשלתיות ייקראו מדדי תל-גוב.

מדדי איגרות החוב נסחרים בבורסה באופן רציף במהלך יום המסחר בדומה למניות. מצב זה, מהווה יתרון שמאפשר לציבור לסחור באופן שקוף ורציף במדדי האג"ח, וזאת להבדיל מהמסחר בעולם, בו המסחר מתנהל מחוץ לבורסה OTC.

מדדי איגרות החוב בבורסה כוללים 45 מדדי אג"ח, בהיקף שיא של נכסים מנוהלים, בשווי של כ-50 מיליארד שקל. השינויים העיקריים הצפויים ברפורמת מדדי האג"ח:

| מועדי עדכון מדדי האג"ח על פי המתודולוגיה החדשה:

 • המועד הקובע יהיה ה-10 בכל חודש
 • מועד הפרסום יהיה ביום המסחר שיתקיים 5 ימי מסחר לפני מועד העדכון
 • מועד העדכון יהיה ביום המסחר לפני יום המסחר האחרון בחודש
 • מועד הכניסה לתוקף יהיה ביום המסחר הבא לאחר מועד העדכון

| פרמטרים מקובעים לחישוב משקל

 • כיום כל שינוי בהון של סדרת אג"ח בא לידי ביטוי במשקל סדרת האג"ח מיד ביום שלאחר השינוי ומבוצעת התאמה לתקרת המשקל ברמה יומית. השינויים התכופים הללו מחייבים את עוקבי המדדים לעדכן את אחזקותיהם בהתאם ומקשה לעקוב אחר המדד.
 • במסגרת הרפורמה, הפרמטרים לחישוב משקל סדרת אג"ח יקובעו אחת לחודש וישמשו לחישוב המדד לאורך כל החודש וזאת בדומה לפרקטיקה המקובלת במדדי אג"ח בעולם ולמתודולוגיית מדדי המניות בבורסה.
 • קיבוע הפרמטרים יקל משמעותית על עוקבי המדדים ויאפשר להשיק מדדים חדשניים הנשענים על היכולת לקבוע הרכבים ולנהל את משקל הסדרות במדד לפי התמה שהוגדרה, בין אם מדובר בתמה איכותנית (למשל, ESG), תמה כמותית (למשל חישובים סטטיסטיים) או תמה פיננסית (למשל דוחות כספיים ויחסים פיננסיים).

| תקרת משקל למנפיק

 • התקנות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות מגבילות את החשיפה של קרן מחקה ושל קרן סל לכלל סדרות האג"ח של מנפיק ל-25% וחריגה ממשקל זה מלווה בצעדי אכיפה מצד רשות ניירות ערך.
 • בשיטה החדשה ייקבע "פקטור מנפיק" לכל סדרה של המנפיק, כך שתקרת המשקל למנפיק תפוזר באופן יחסי בין כל סדרות המנפיק שעומדות בתנאי הסף של המדד ולא יהיה צורך לגרוע סדרה מתאימה.

| גריעה והוספה מדורגת למדד

 • הודות לקיבוע פקטור מגבלת משקל במסגרת עדכון חודשי המספק "חלון" חודשי לשינויים, סדרת אג"ח תתווסף למדד באופן מדורג ב-3 מועדי עדכון עוקבים ולא באיבחה אחת, כפי שהיה נהוג עד היום.
 • גם בנוגע לגריעה צפויה כדוגמת פדיון, משקלה של סדרה יופחת במשך 3 מועדי העדכון החודשיים האחרונים של הסדרה.

| עדכון חודשי = מסלול מהיר

המעבר לעדכון הרכבי מדדים חודשי שקול למסגרת המסלול המהיר לכניסה למדדים. אג"ח חדשה תתווסף למדדים זמן קצר לאחר רישומה למסחר ולא תיאלץ להמתין זמן רב לפני כניסתה למדדים.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

בורסת ת"א מסכמת רבעון עם הכנסות שיא ומשיקה רפורמה במדדי האג"ח
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
 • הרשמו חינם וקבלו:
 • התראות בזמן אמת
 • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
 • גרפים מותאמים אישית
 • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל