🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות.קבלו 40% הנחה

בורסת ת"א מסכמת רבעון: ירידות בכל המדדים מלבד מדד הנפט שזינק 10%

התפרסם 30.03.2023, 10:15
USD/ILS
-
EUR/ILS
-
US500
-
DJI
-
STOXX50
-
TA125
-
TA35
-
TA60SME
-
TA90
-
CLIS
-
DSCT
-
MVNE
-
LUMI
-
MLSR
-
MZTF
-
PTNR
-
NTGR
-
PTBL
-
CS
-
DB
-
US10YT=X
-
IL10YT=RR
-
NSTR
-
OPK
-
PLX
-
CRSM
-
ENLT
-
MIWD00000PUS
-
ONDS
-
VRDS
-
TELBNDDI
-
CION
-

| נורית דרור, יחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך |

נתוני הסקירה נכונים ליום רביעי ה-29.3.2023 תחילת יום המסחר

| מבוא

המסחר בשווקים בעולם ברבעון הראשון של 2023 התנהל על רקע המשך האינפלציה והמלחמה באוקראינה שהתפרצו בשנת 2022, והמשך העלאת הריביות ע"י בנקים מרכזיים.

להיחלשות ענפי הנדל"ן וההייטק כתוצאה מהעלייה המתמשכת בריבית, הצטרף בחודש מרץ ענף הבנקאות – עם קריסתם של שלושה בנקים בארה"ב – לראשונה מאז קריסת בנק ההשקעות Lehman Brothers עם פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, והיקלעות לקשיים של הבנקים באירופה -  קרדיט סוויס גרופ (NYSE:CS) ו-דויטשה בנק (NYSE:DB).

על מנת להילחם בשיעור האינפלציה הגבוהה בשווקים (כ-6% בארה"ב, כ-8.5% באירופה וכ-10.4% בבריטניה, נכון לסוף פברואר) וחרף החשש מפני קריסת בנקים נוספים, המשיכו הבנקים המרכזיים בהעלאת הריבית/

הפד העלה את הריבית בארה"ב ברבע אחוז בפברואר ושוב במרץ, בהמשך לשבע העלאות רצופות בשנת 2022, ל-5.0%, הבנק המרכזי באירופה (ECB) שהעלה את הריבית בחצי אחוז בפברואר ושוב במרץ, בהמשך לארבע העלאות רצופות בשנת 2022, ל-3.5%, והבנק המרכזי באנגליה (BOE) שהעלה את הריבית בחצי אחוז בפברואר וברבע אחוז במרץ, בהמשך לשמונה העלאות רצופות,  ל-4.25%.

המסחר בתל-אביב הושפע מהמשך העלאת הריבית במשק על מנת לרסן את האינפלציה, בדומה למגמה הכלל עולמית. בנוסף, הושפע לשלילה מהרפורמה המתוכננת במערכת המשפטית - המחאה הגוברת נגדה, ובעקבות החשש מפני השלכותיה על הכלכלה הישראלית.  

בעקבות זאת נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות ואיגרות החוב, ההנפקות הראשוניות נבלמו לחלוטין וגיוסי ההון והחוב ע"י חברות נסחרות הואטו בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2023. הציבור החל להסיט את כספו מקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בארץ לקרנות הכספיות ולקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל.

הגורמים שהשפיעו לשלילה היו:

שיעור האינפלציה השנתית  שממשיך להיות גבוה- כ-5.2% נכון לסוף בפברואר, לעומת יעד בנק ישראל שעומד על מקסימום 3%. בנק ישראל העלה את הריבית במשק בחצי אחוז בינואר ושוב בפברואר, בהמשך לשש העלאות רצופות בשנת 2022, ל-4.25% וצפוי להעלות אותה שוב ב-3 באפריל 2023.

החלשות השקל עד לשבוע המסחר האחרון של חודש מרץ בכ-3% ביחס לדולר ובכ-4% ביחס לאירו , המייקרת את הייבוא ותורמת להמשך התייקרויות במשק.

החלשות שוק הנדל"ן כפי שעולה מהנתונים הבאים – מחירי הדירות עלו בדצמבר 2022-ינואר 2023 ב-14.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-17.1% בחודשיים הקודמים;

התחלות בנייה ברבעון האחרון של 2022 היו בהיקף נמוך בכ-23%  לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת – כפי שעולה מנתוני הלמ"ס; בפברואר 2023 הגיע היקף המשכנתאות שניטלו בפברואר 2023 הגיע לכ-5.7 מיליארד שקל – שפל מאז נובמבר 2019, וירידה של כ-49% לעומת פברואר 2022 כפי שעולה מנתוני המפקח על הבנקים.

האטה בפעילות במשק, שהתבטאה  בירידה בהכנסות המדינה ממיסים – מנתוני האוצר עולה כי הכנסות המדינה ממיסים הסתכמו בכ-79.9 מיליארד שקל סה"כ בחודשים ינואר-פברואר 2023 – ירידה של כ-4.2% לעומת החודשיים הראשונים של שנת 2022.

מנגד, רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב היתה לפרסום נתונים מקרו כלכליים חיוביים למשק, ביניהם:

צמיחה חיובית - המשק עבר בשנת 2022 לצמיחה חיובית בשיעור גבוה של כ-6.4% וצפוי לצמוח בכ-2.8% בשנת 2023.

שיעור אבטלה נמוך - שיעור הבלתי מועסקים במשק ירד ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד והגיע לכ-3.7% בפברואר 2023, לעומת כ-4.3% בדצמבר 2022. יצוין כי משבר ענף ההייטק שבא לידי ביטוי בצמצום כח אדם, בדומה למגמה בעולם, טרם הביא לעלייה בשיעור האבטלה במשק.  

עודף בתקציב הממשלה - לממשלה עודף תקציבי של כ-0.2% ב-12 החודשים שמסתיימים בפברואר 2023.

אישרור דירוג האשראי הגבוה של ישראל - חברת הדירוג הבינלאומית Fitch אישררה בחודש מרץ את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ תחזית "יציבה".  יצוין כי הותרת דירוג האשראי ללא שינוי לוותה באזהרה מפני ההשלכות שיהיו לרפורמה במערכת המשפטית במידה ותושלם, כשאזהרה דומה פרסמה גם חברת הדירוג Moody's.

יצוין כי, בעקבות התגברות המחאה במשק כנגד הרפורמה המשפטית, עד לכדי שביתה כללית, הודיע רה"מ ביום שני ה-27.3.2023 על השהיית החקיקה במסגרת הרפורמה לשם הידברות. השקל התחזק ביחס לדולר ולאירו.

| שוק המניות

בסיכום הרבעון הראשון של 2023 ירדו מדדי ת"א-35 ות"א-90 בכ-2% ובכ-7%, בהתאמה, ומדד ת״א-SME60 ירד בכ-12%.

מדד ת"א-125 ירד ברבעון הראשון של השנה בכ-3% בדומה למדד הדאו ג'ונס בארה"ב (שירד בכ-2%), ולעומת עלייה של כ-4% בממוצע במדדי S&P 500 בארה"ב ומדד MSCI העולמי, ועלייה של כ-10% במדד יורוסטוקס 50 באירופה.

ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-קלינטק, ות"א נדל"ן, ענפים שנפגעו יותר מהעלאת  הריבית, שירדו בכ- 11%-12%.

יוצאי דופן: מדד ת"א נפט וגז שזינק בכ-23% החל ב-20.3.2023 בעקבות התגבשות עסקת ענק לרכישת כ-50% משותפות "ניו מד" המחזיקה כ-45% משדה הגז "לוויתן" ע"י שתי חברות אנרגיה בינלאומיות, ובסיכום הרבעון הראשון של השנה עלה בכ-10%, ומדד ת"א בנקים-5 שנותר כמעט ללא שינוי, בזכות הזינוק ברווחיות הבנקים כפי שעולה מהדו"חות הכספיים לשנת 2022.

מדדי חברות ההייטק, ת"א טק-עילית, ת"א-טכנולוגיה ות"א-דואליות, רשמו ירידה מתונה של

כ-2% בממוצע, חרף החשש הגובר מפני "בריחת" משקיעים ויציאת חברות הייטק מהארץ על רקע החקיקה המואצת במסגרת הרפורמה, בזכות רוח גבית חיובית מהעליות בבורסת הנאסד"ק שעלתה בשיעור של כ-12%.

במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות, שחל ב-5.2.2023, מניית חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה (TASE:ENLT) התווספה למדד ת"א-35, ומניית חברת הביומד הדואלית אופקו (NASDAQ:OPK) נגרעה מהמדד.

המסחר בשוק המניות התאפיין במחזורים ערים והמחזור היומי, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה, נמוך בכ-7% מהמחזור הממוצע בשנת 2022. למחזורי המסחר השנה תרמה התנודתיות בשערי המניות בהשפעת התגברות אי הוודאות בשווקים הפיננסיים בכלל ובתל אביב בפרט.

| גיוסים 

הגיוסים בשוק המניות בתל-אביב הואטו ברבעון הראשון של 2023 והסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל, נמוך בכ-67% מהגיוס ברבעון המקביל שנת 2022 (כ-7.5 מיליארד שקל).

כ-1.4 מיליארד שקל גויסו ב-12 הנפקות לציבור וב-5 הנפקות זכויות. בין המנפיקות חברה חדשה – חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס, הראשונה לבצע  הנפקה ראשונית (IPO) השנה: החברה גייסה לקראת סוף מרץ 2023 כ-145 מיליון שקל. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-938 מיליון שקל. החברה עוסקת בהקמה וניהול הפעלה ותחזוקה של חוות רוח ומערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל נקי בפולין.

שלוש חברות חדשות נוספות הצטרפו לשוק המניות:

שתי חברות הצטרפו ברישום כפול: 

חברת הטכנולוגיה אונדס (NASDAQ:ONDS) שמניותיה נסחרות ב-NASDAQ, מיזגה לתוכה את חברת הטכנולוגיה איירובוטיקס ונרשמה במקומה למסחר בתל-אביב החל ב-26.1.2023.  אונדס עוסקת בהנגשת וניתוח מידע אוטומטי באמצעות רחפנים ובפיתוח ושיווק ציוד תקשורת אלחוטית. שוויה של אונדס ערב הרישום בתל-אביב הגיע לכ-256 מיליון שקל.

סיאון אינווסטמנט (TASE:CION)- חברה אמריקנית העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב, שמניותיה נסחרות ב-NYSE ושוויה ערב הרישום הכפול היה כ-2.2 מיליארד שקל נרשמה למסחר בתל-אבי החל ב-26.2.2023. ערב רישום המניות למסחר בת"א, החברה גייסה כ-296 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב.

פעילות הנדל"ן מניב של חברת הנדל"ן נתנאל גרופ (TASE:NTGR) פוצלה ע"י חלוקת מניות "נתנאל מניבים" כדיבידנד בעין לבעלי המניות של "נתנאל גרופ" ורישומה למסחר בבורסה החל ב-29.3.2023. שווי חברת נתנאל מניבים נכון לסוף הרבעון הינו כ-137 מיליון שקל.

ההנפקות הבולטות בגודלן ע"י חברות נסחרות הן: הנפקת הזכויות שביצעה חברת הקלינטק ורידיס (TASE:VRDS) בסכום של כ-716 מיליון שקל, והנפקה לציבור שביצעה חברת הנדל"ן המניב בחו"ל נורסטאר (TASE:NSTR) החזקות בסכום של כ-306 מיליון שקל.

כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ב-23 הקצאות פרטיות. מתוכם, כ-382 מיליון שקל גויסו (בחודש מרץ) ע"י חברת כלל עסקי ביטוח (TASE:CLIS) במסגרת רכישת השליטה בחברת כרטיסי האשראי "מקס", וכ-200 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת משק אנרגיה בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים.

חברה הנסחרת בת"א נרשמה למסחר מקביל בנאסד"ק: חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט, הנסחרת בתל אביב כ-29 שנה, גייסה כ-1 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה לציבור בארה"ב ומניותיה החלו להיסחר ב-10.2.2022 גם ב- NASDAQ, במקביל למסחר בתל-אביב. 

מנגד, מניות חברת התקשורת פרטנר (TASE:PTNR) נמחקו מהמסחר ב-NASDAQ והן ממשיכות להיסחר בתל-אביב, וחברת הביומד פרוטליקס (NYSE:PLX) מחקה את מניותיה מהמסחר בתל-אביב והן ממשיכות להיסחר בבורסת ה-NYSE בארה"ב. כיום נסחרות בתל-אביב 53 חברות דואליות.

| שוק איגרות החוב

המסחר בשוק איגרות החוב התנהל תוך תנודתיות רבה, זאת בהשפעת ציפיות להמשך העלאת הריבית בשווקים על מנת לרסן את האינפלציה, והסתכם במגמה מעורבת במדדי איגרות החוב.

האפיק השקלי התאפיין בירידות השערים, ובראשו איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ל-10+ שנים שירדו בכ-3.6% ברבעון הראשון של השנה.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מכ-3.6% בסוף דצמבר 2022, לכ-4.2% בתחילת חודש מרץ, וירדה לכ-3.7%  לקראת סוף החודש. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מכ-3.9% בסוף דצמבר 2022 לכ-4.1% בתחילת חודש מרץ, וירדה לכ-3.6%  לקראת סוף החודש.

מנגד, איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד עלו בשיעור של עד כ-1.5%, ואיגרות החוב הממשלתיות צמודות מדד עלו עד כ-1%, בהשפעת אינפלציה בשיעור של כ-0.8% בחודשיים הראשונים של שנת 2023.

מדד תל בונד-דולר הכולל את איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח שעלה לשיא כל הזמנים הוביל בעלייה של כ-3.2% ברבעון הראשון של שנת 2023, בהשפעת ההתחזקות בשער הדולר ביחס לשקל בשיעור דומה עד לשבוע המסחר האחרון של חודש מרץ. התחזקות הדולר נבעה מהעלאת ריבית הפד בפברואר ושוב במרץ 2023, ומהסטת כספי הציבור לקרנות המשקיעות בחו"ל. בשבוע המסחר האחרון בהשפעת השהיית הרפורמה, נחלש הדולר ביחס לשקל וחזר לשער בו היה בתחילת השנה.

המחזור היומי באיגרות חוב (כולל קרנות סל) הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה, גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2022. העלייה במחזורי המסחר נבעה בעיקר מאיגרות החוב הממשלתיות שקליות – שהמחזור בהן הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2023 לעומת כ-1.6 מיליארד שקל  בממוצע בשנת 2022.

באג"ח ממשלתי צמוד מדד נרשמה עלייה מתונה יותר במחזורי המסחר, והמחזור היומי בהן הסתכם בכ-0.9 גבוה בכ-7% מהמחזור הממוצע בשנת 2022, ואילו באג"ח קונצרני (כולל קרנות סל) הסתכם המחזור בכ-1.0 – בדומה למחזור הממוצע בשנת 2022.

גיוסי האוצר בהנפקות של איגרות חוב בארץ ובחו"ל הסתכמו בכ-22.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2023, עלייה של כ-16% בהשוואה לגיוס ברבעון המקביל אשתקד. לעלייה בגיוסים תרמה הירידה בהכנסות הממשלה ממיסים במקביל לעלייה המתוכננת בהוצאות הממשלה החדשה.

הגיוסים בהנפקות של איגרות החוב ע"י האוצר בתל-אביב הסתכמו בכ-15.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2023, כ-66% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-33% גויס באג"ח צמוד מדד. בנוסף האוצר גייס בחו"ל, בינואר 2023, כ-7.1 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח "ירוק", שתמורת ההנפקה מיועדת לטיפול הממשלה בנושאים של אקלים ואיכות הסביבה.

סך הגיוסים בשוק איגרות החוב ע"י החברות ברבעון הראשון של השנה הגיע לכ-21.3 מיליארד שקל, מתוכם כ- כ-5 מיליארד שקל באג"ח שנרשם למסחר ב-TASE UP, לעומת כ-25.5 מיליארד שקל שגויסו ברבעון המקביל אשתקד.

עיקר הירידה בגיוס ברבעון הראשון של השנה מקורה בגיוסי הבנקים הגדולים וחברות הנדל"ן.

הסקטור הפיננסי גייס השנה כ-3.5 מיליארד שקל מהציבור, וכ-4.4 מיליארד שקל נוספים באג"ח למוסדיים שנסחר ב-TASE UP, לעומת כ-10.5 מיליארד שקל שגויסו ברבעון המקביל אשתקד. הבנקים שהאיצו את פעילותם בשנים 2022-2021 והגבירו את מתן האשראי בהשפעת הגאות בשוק הנדל"ן, צמצמו את פעילותם ברבעון הראשון של 2023 עקב החלשות שוק הנדל"ן וגייסו כ-6.2 מיליארד שקל מהציבור וממוסדיים, לעומת כ-9 מיליארד שקל שגייסו ברבעון המקביל אשתקד. הגיוסים הבולטים היו:

בנק דיסקונט (TASE:DSCT) גייס כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח שנרשם ב-TASE UP. הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח דולרי, בריבית 5.375%, ובדירוג בינלאומי A ע"י Fitch ובדירוג A2 ע"י Moody's.

בנק לאומי (TASE:LUMI) גייס כ-1.7 מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח  של אג"ח "ירוק" שנרשם ב-TASE UP - תמורת ההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים". הגיוס בוצע באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות, בדירוג בינלאומי BBB ע"י חברות הדירוג S&P ו- Fitch.

בנק מזרחי טפחות (TASE:MZTF) גייס כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של ניירות ערך מסחריים בריבית משתנה – מרווח של 0.22% על ריבית בנק ישראל, בדירוג A-1+ ע"י "מעלות" ו-P-1  ע"י "מידרוג".

הסקטור הריאלי גייס השנה כ-12.8 מיליארד שקל מהציבור, וגייס כ-0.6 מיליארד שקל נוספים באג"ח למוסדיים שנסחר ב-TASE UP, לעומת כ-15 מיליארד שקל שגויסו ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בגיוסי הסקטור הריאלי משקפת שילוב של הצורך למחזר פדיון אג"ח סחיר במקביל לירידה בהיקף מתן אשראי ע"י הבנקים, ואת הירידה בפעילות ענף הנדל"ן.

31 חברות השייכות לענף הנדל"ן גייסו ברבעון הראשון של השנה חוב סחיר בהיקף של כ-7 מיליארד שקל, לעומת כ-9.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

המנפיקות הבולטות הן חברות הנדל"ן מניב בישראל:

נכסים ובנין (TASE:PTBL) שגייסה כ-1.3 מיליארד שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 3.62%, מח"מ 5.3 שנים ובדירוג A ע"י "מעלות".

מבנה (TASE:MVNE) שגייסה כ-1.0 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ 7.1 שנים, תשואה לפדיון של 2.7%, ובדירוג AA ע"י "מעלות".

וחברת הקניונים מליסרון (TASE:MLSR) שגייסה בחודש מרץ כ-0.6 מיליארד שקל בהנפקת שתיח סדרות אג"ח צמוד מדד בדירוג AA "מעלות": סדרה חדשה במח"מ 7.2 שנים, ריבית 3.61%, והרחבת סדרה במח"מ  4.9 שנים ותשואה לפידיון 2.7%.

מנגד, חלה עלייה בגיוסי חברות ענף המסחר והשירותים – שגייסו כ-2.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2023 – גבוה בכ-1.1 מיליארד שקל מהגיוס ברבעון המקביל אשתקד. בלטו חברות העוסקות בייבוא ו/או בליסינג לרכב – אלדן תחבורה, יוניברסל מוטורס, קרסו מוטורס (TASE:CRSM) ושלמה החזקות שגייסו כל אחת כ-0.6-0.5 מיליארד שקל, בעיקר למיחזור אג"ח סחיר שהגיע לפידיון.

בין המגייסות חוב ברבעון הראשון של 2023 שלוש חברות אג"ח חדשות  שגייסו כ-401 מיליון שקל: שתי חברות נדלן שהנפיקו אג"ח שקלי ללא דירוג – אמפא יובלים, חברת נדל"ן מניב למגורים בארץ (כ-55 מיליון שקל) וחברת הבנייה אשל הירדן (כ-50 מיליון שקל), וחברת אשראי חוץ בנקאי אמריקנית - סיאון ,שהנפיקה אג"ח דולרי בדירוג A1 ("מידרוג") ערב רישום מניותיה למסחר כפול בתל-אביב (כ-296 מיליון שקל).

מאפיינים נוספים לגיוס באג"ח חברות מהציבור ברבעון הראשון של 2023:

עלייה במשקל הגיוס באג"ח שקלי לכ-55% מסך הגיוס באג"ח ברבעון הראשון של 2023, רובו בריבית קבועה, לעומת כ-41% בשנת 2022; ירידה במשקל הגיוס באג"ח צמוד מדד לכ-43% מסך הגיוס באג"ח ברבעון הראשון של 2023, לעומת כ-58% בשנת 2022;   כ-2% מהגיוס השנה בוצע באג"ח צמוד דולר לעומת כ-1% בשנת 2022.

ירידה במשקל הגיוס  באג"ח בדירוג גבוה מקבוצת "A" ומעלה לכ-83% מהגיוס באג"ח ברבעון הראשון של השנה, לעומת כ-89% בשנת 2022; עלייה במשקל הגיוס באג"ח בדירוג נמוך יותר לכ-11% מהגיוס באג"ח ברבעון הראשון של השנה, לעומת כ-2%  בשנת 2022; ירידה במשקל הגיוס באג"ח ללא דירוג לכ-6% מהגיוס באג"ח ברבעון הראשון של השנה, לעומת כ-9%  בשנת 2022.

חברת אלה פקדונות גייסה ברבעון הראשון של 2023 כ-540 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים, כ-282 מיליון שקל מתוכם גויסו בחודש מרץ. מדובר בהרחבות סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה, מדורג Aaa  ע"י "מידרוג".

הכותבת היא כלכלנית ביחידת המחקר של המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך. הכתוב מוגש כשירות לציבור והוא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות-דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ