מבזקי חדשות
0
גרסה נטולת פרסומות. שדרגו את החוויה ב-Investing.com. חיסכו עד 40% פרטים נוספים

כלכלני לאומי: עליית המחירים בישראל תתמתן בשנה הקרובה | תחזית

מאת איל רזסקירת שוק16.06.2021 17:09
il.investing.com/analysis/article-200432210
כלכלני לאומי: עליית המחירים בישראל תתמתן בשנה הקרובה | תחזית
מאת איל רז   |  16.06.2021 17:09
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| איל רז ויניב בר, אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של בנק לאומי | 

הגירעון המסחרי בישראל
הגירעון המסחרי בישראל

יצוא הסחורות של ישראל (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) הסתכם בחודש מאי בכ-3.85 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות). מדובר בירידה של כ-7.7% (במונחים דולריים נומינאליים) בהשוואה לחודש הקודם, אך בעלייה מתונה של כ-2.9% לעומת מאי 2020. ענפי היצוא התעשייתי שבלטו לחיוב בחודש מאי, הם: רכיבים אלקטרוניים, כלי תחבורה ומתכת, כאשר מנגד, בענפים: תרופות, כימיקלים וגומי ופלסטיק נרשמו ירידות.

יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בחודש מאי בהיקף שיא של כ-6.3 מיליארד דולר, המשקף עלייה של כ-3.3% בהשוואה לחודש הקודם ועלייה חדה של כ-40% לעומת מאי 2020, שהושפע לרעה ממשבר הקורונה.

מתחילת השנה (ינואר-מאי 2021) היקף יבוא הסחורות המצטבר עומד על כ-30 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של כ-29.2% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020, ובעלייה של כ-20% (שהם כ-5 מיליארד דולר) לעומת התקופה המקבילה ב-2019 (לפני פרוץ משבר הקורונה). העלייה הייתה רוחבית בכל קבוצות המוצרים (צריכה, השקעה וחומרי גלם), ובלטה במיוחד ביבוא של מוצרי צריכה והשקעה. מדובר בהתפתחות חיובית אשר מצביעה על הגידול בפעילות הכלכלית המקומית, עם היציאה של המשק ממשבר הקורונה, שבאה לידי ביטוי בהסרה כמעט מלאה של ההגבלות, זאת במקביל להתקדמות המהירה של תהליך חיסון האוכלוסייה.

במקביל, יצוא הסחורות המצטבר מתחילת השנה (ינואר-מאי) הסתכם בכ-19.4 מיליארד דולר, המשקפים עלייה של כ-8.8% לעומת ינואר-מאי 2020, אך ירידה של כ-3.1% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019. לאור המגמות שתוארו, כלומר גידול חד ביבוא לצד קיפאון ביצוא, הגירעון המסחרי "הבסיסי" (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) התרחב באופן משמעותי מתחילת השנה, והגיע להיקף של כ-10.6 מיליארד דולר אשר הינו חריג ביחס לתקופות מקבילות בשנים קודמות (ראה/י תרשים). התפתחות זו, אם תמשך, צפויה לפעול להאטת קצב צמיחת התוצר ברביע השני של השנה, וכן צפויה למתן את העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. עם זאת, יש לציין שהעודף בחשבון השירותים צפוי להישמר ברמה גבוהה לאור המשך הצמיחה המהירה של יצוא שירותי ההייטק.

| העודף בחשבון השוטף עלה מעט ברביע הראשון של 2021; הצמיחה המהירה ביצוא השירותים צפויה לתמוך בהימשכות העודף גם בשנים הבאות.

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים
העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים עלה ברביע הראשון של 2021 בכ-0.4 מיליארד דולר, זאת בהמשך למגמת העלייה המתונה ברביעים האחרונים, והסתכם בכ-5.9 מיליארד דולר (ראה/י תרשים).  

הגידול בעודף בחשבון השוטף ברביע הראשון של 2021 (לעומת הרביע הקודם) הוא בעיקר תוצאה של עודף בחשבון השירותים אשר קיזז את מלוא הגירעון בחשבון הסחורות, וכן הודות לעודף בחשבון ההכנסות המשניות (העברות שוטפות) שקוזז מעט עקב גירעון קטן בחשבון ההכנסות הראשוניות (הכנסות בגין שכר עבודה והשקעות). 

רמתו הנוכחית של העודף בחשבון השוטף, גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לרמתו ערב פרוץ משבר הקורונה (Q4/2019), אז עמד על כ-2.3 מיליארד דולר. זאת, הודות להמשך התרחבות מהירה של יצוא השירותים, בדגש על רכיבי פעילות מתחום ההייטק והטכנולוגיה, אשר פעילותם נמשכה גם בזמן המשבר, ועל אף ירידות ביצוא של שירותי תיירות ותחבורה, שהושפעו לרעה מהגבלות משבר הקורונה, בדגש על השמיים הסגורים. זאת, במקביל לירידת יבוא הסחורות והשירותים. 

במבט קדימה, אנו מעריכים כי בתרחיש מרכזי, העודף בחשבון השוטף צפוי להסתכם בכ-2.5%-3.0% תוצר בשנים 2021-2022, זאת לאחר ששנת 2020 הסתכמה בעודף משמעותי של כ-5% תוצר בחשבון השוטף. הקיטון בעודף משקף, בין היתר, את חזרת המשק המקומי והעולמי לפעילות תקינה ורחבה יותר מזו שהייתה ב-2020. מגמה זו, באה לידי ביטוי, בין היתר, בגידול משמעותי ביבוא הסחורות והשירותים, ולכן בצמצום העודף בחשבון השוטף.

| האינפלציה השנתית עלתה בחודש מאי ל-1.5%; נמשכת ההאצה בקצב עליית מחירי הדירות 

מדד המחירים לצרכן בישראל
מדד המחירים לצרכן בישראל

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2021 בשיעור של 0.4%, מעט נמוך מתחזית לאומי ותחזית הקונצנזוס. כל סעיפי המדד עלו בחודש מאי, למעט סעיפי המזון והדיור אשר ירדו ב-0.1%, כל אחד.  

התרומה המשמעותית לעלייה הייתה לסעיף הירקות והפירות אשר עלה ב-3.4%, על רקע כניסתם של פירות הקיץ למדידה, ולסעיף החינוך, תרבות ובידור אשר עלה ב-1%. זאת, על רקע עליות מחירים של שירותים, כגון הבראה ונופש בארץ, מסיבות ואירועים וכדומה. פעילויות אלה, הושבתו כמעט לחלוטין בזמן המשבר עקב הגבלות הקורונה, ולאחרונה, עם החזרה של המשק לפעילות תוך הסרת ההגבלות, הביקוש הכבוש השתחרר, במקביל להתאמה איטית יחסית של ההיצע, מה שהוביל לעליות מחירים בחודשים האחרונים. מגמה אשר צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים.

מחירי הדירות על פי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץאפריל 2021 (אשר אינם כלולים במדד)עלו בכ-1.0% לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברוארמרץ 2021, ובשנה האחרונה המחירים עלו ב-5.6%, זאת בהמשך למגמת ההאצה בקצב העלייה השנתי מהחודשים האחרונים. יתר על כן, בששת החודשים האחרונים עלו המחירים בקצב שנתי העולה על 9%. להערכתנו, עליית מחירי הדירות תמשך ותגיע לרמה חד ספרתית גבוהה במהלך 2021. עלייה זו צפויה לשקף את התאוששות הביקושים מסיבות כלכליות ועקב ההתרחבות הדמוגרפית וכן את המחסור בהיצע. 

מנגד, סעיף הדיור ירד במאי כתוצאה מירידה של 0.1% בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים). עם זאת, קצב העלייה השנתי של תת-הסעיף עלה לכ-1.3% מכ-0.9% בחודש הקודם, זאת כיוון שנתון מאי אשתקד, בעיצומו של גל ההתפרצות הראשון של המגפה, היה נמוך יחסית. אנו מעריכים כי העלייה המתמשכת במחירי הדירות (שמחלחלת בהדרגה למחירי השכירות, בפיגור מסוים) צפויה להוביל בהמשך להאצה מחודשת בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים, אשר נתמכת גם בחזרת המשק לפעילות, תוך ירידת האבטלה.

לסיכום, ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2021 לעומת מאי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן בכ-1.5%, לעומת עלייה של כ-0.8% בחודש הקודם. עליית מדרגה חדה זו הינה, בין היתר, תוצאה של יציאת מדד מאי 2020, שהיה נמוך במיוחד, מחלון החישוב. כפי שניתן לראות בתרשים, בשנה האחרונה נרשמה מגמה של האצה בקצב עליית המחירים לשיעורים שהיו במשק לפני פרוץ מגפת הקורונה.

נראה כי בשאר חודשי השנה (במצטבר) צפויים המחירים להתייצב או לעלות בשיעור מתון, כך ששיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2021 צפוי להיות 1.5%-2.0%, ואילו בשנה הקרובה הוא צפוי להסתכם בשיעור מתון עוד יותר. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של בנק לאומי. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה

כלכלני לאומי: עליית המחירים בישראל תתמתן בשנה הקרובה | תחזית
 

מאמרים נוספים

כלכלני לאומי: עליית המחירים בישראל תתמתן בשנה הקרובה | תחזית

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

  • השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.
  • הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.
  •  שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.
  •  הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.
  • הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.
  • הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות מכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.
  • רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הצהרת אחריות: הכותב הוא ראש ענף כלכלה בבנק לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל