מבזקי חדשות
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

יניב בר

  • ניתוחים ודעות

סקירות של יניב בר
ארכיון כל הכתבות של יניב בר, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי || שער החליפין של השקל מתאפיין בתנודתיות מוגברת בחודשים האחרוניםנתוני בנק ישראל מלמדים כי רמתו הנוכחית של מדד שער החליפין הנומינלי אפקטיבי של השקל מול סל המטבעות...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי || קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני 2022 לרמה של 4.4%מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני בשיעור של 0.4%, בהתאם לתחזית לאומי והקונצנזוס, כך על-פי...
| יניב בר, כלכלן בחטיבת שוקי הון של לאומי |בחודש מאי נמשך הגידול המהיר בהיקף יציאות הישראלים לחו"ל, הגבוה בכשליש מרמתו ערב פרוץ משבר הקורונה. היקף הישראלים שיצאו לחו"ל בחודש מאי הסתכם בכ-941 אלף (דרך...
| יניב בר, כלכלן בחטיבת שוקי הון של לאומי |ענף המלונאות מתאושש: מספר הלינות במלונות תיירות בישראל עמד בחודש אפריל על כ-1.945 מיליון (נתונים מנוכי עונתיות), כך על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה...
| יניב בר, כלכלן בחטיבת שוקי הון של לאומי |הגירעון הממשלתי בישראל ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל ירד לרמה נמוכה מאוד, של 0.6% תוצר.בחודש אפריל השנה פעילות הממשלה הסתכמה בעודף של כ-8.0 מיליארד שקל, לעומת...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | המדד המשולב לבחינת מצב המשק: האטה בקצב הצמיחה ברבעון הראשון של 2022 המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש מרץ בשיעור של כ-0.19% (לעומת החודש הקודם), כך על-פי...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי נותר גבוה גם בתחילת 2022 יצוא הסחורות של ישראל הסתכם בחודש מרץ 2022 בכ-4.7 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות, ללא אניות, מטוסים...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | שיפור משמעותי בנתוני התעסוקה במחצית הראשונה של חודש מרץ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מצביעים על ירידה חדה יחסית בהיקף האבטלה (הן בהגדרה הרחבה והן...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | עודף הנכסים על-פני התחייבויות במט"ח של ישראל עלה ברבעון הרביעי של 2021 החל משנת 2003, כלכלת ישראל מתאפיינת בעודף של נכסים על פני התחייבויות במטבע חוץ, בכל...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | שיעור האבטלה של ישראל נמוך ביחס למרבית מדינות ה-OECD נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי בחודש פברואר 2022, שיעור האבטלה ה"רחב" המשיך לרדת, ועמד...